Информатика и рачунарство

Изборни наставни предмет Информатика и рачунарство изучава се у V, VI, VII и VIII разреду. У складу са све већим упливом информационих технологија у све сфере живота, основни циљ предмета је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунара за решавање различитих проблема и извршавање различитих послова из свакодневног живота. Под тим се подразумева упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске делатности, развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду ради поједностављивања и лакшег извођења одређених послова, подстицање креативног рада на рачунару и оспособљавање за даље самостално учење и надградњу знања у складу са афинитетима. Имајући у виду да постоје различити степени предзнања код ученика, као и стилови учења и брзине напредовања, при реализацији наставних јединица поштују се ове различитости, тако да свако може напредовати сопственим темпом и добити нове информације у односу на предзнање.

Годишњи фонд часова овог предмета је 36, односно 34 часова у VIII разреду, а настава се реализује кроз часове у блоку. Програмски садржаји остварују се првенствено кроз вежбе и практичан рад на рачунару потенцирајући активно учешће ученика на часу, а рад на рачунару се организује по принципу „један ученик-један рачунар“.
Опремљеност кабинета за информатику
Информатички кабинет школе испуњава све техничке услове за комплетну реализацију свих наставних садржаја предвиђених наставним програмом. Наиме, у учионици се налази сервер који обезбеђују рад 20 јединица. Сваки ученик групе има своје место на ком може самостално радити и за сваког ученика имамо основну опрему (монитор, миш и тастатура). Кабинет поседује штампач и скенер, као и најновије верзије софтвера и интернет везу.

Наставне теме

V разред: оперативни систем Windows, рад са текстом (Microsoft Word), увод у мултимедију
VI разред: рад са текстом (Microsoft Word), Интернет, рачунарска графика, анимације
VII разред: Интернет, обрада звука, обрада видео записа, израда презентација, изборни модули
VIII разред: табеларни прорачуни (Microsoft Excel), изборни модули, израда самосталног пројекта

Наставни садржаји

Наставни садржаји предмета Информатика и рачунарство су распоређени у такве целине по разредима да стварају услове за све самосталнији рад ученика како се долази до краја изучавања овог предмета. Наставник, у осмом разреду, потпуно преузима улогу ментора, особе која помаже, указује на грешке, упућује ученике на изворе знања, саветује их у њиховом самосталном раду.
У петом разреду у оквиру наставне теме Оперативни систем Windows ученици, поред основног руковања уређајима и познавања организације података на меморијма и манипулације подацима, треба да овладају и одређеним опцијама Control Panel-а као што су подешавање изгледа радне површине и језика тастатуре, датума и времена, подешавање миша, мултимедијалних уређаја, звука, инсталација фонтова, инсталација и деинсталација програма и инсталација нових додатних уређаја. Обрађују се појмови рачунарских вируса и злонамерних програма и како се од њих треба штитити. Такође се ученици упознају и са појмом легалног и пиратског софтвера.

При реализацији тематске целине Рад са текстом ученицима се објашњавају начини покретања програма Microsoft Word. Ученици треба да знају како се креира нови документ, односно како се отвара већ постојећи, како се снима документ, одређује изглед и величина стране, као и маргине. Ученицима се детаљно објашњавају функције тастера са тастатуре, нарочито оних који су неопходни за рад у програму за обраду текста, као и појам показивача миша. У оквиру ове теме обрађује се и рад са сликама и Word Art-ом. Ученици такође треба да науче како се цртају објекти, готови објекти, као и да мењају боју фонта, линија и површине.
При реализацији тематске целине Увод у мултимедију ученици се упознају са појмом мултимедија (спој текста, слике, звука и видеа). Ученици се оспособљавају да користе неке најчешће употребљаване апликације за рад са мултимедијом.

У шестом разреду код тематске целине Рад са текстом главни акценат је на раду са табелама у Microsoft Word-у које нису обрађиване у петом разреду. Кроз примере и једноставне вежбе обрађују се појмови редова и колона табеле, креирања табела, појам ћелија, уметања редова и колона, брисања редова и колона, спајања и дељења ћелија, промена ширине и висине редова и колона, копирања и премештања текста. Објашњава се и постављање разних врста оквира и сенчења ћелија табеле. У оквиру исте теме ученици треба да овладају напреднијим техникама за обликовање страница као што су: уметање заглавља и подножја на страну, уметање броја стране, датума и времена, прелом стране, промена позадина стране.

Циљ следеће теме Интернет је да створи слику код ученика о Интернету и правилним начинима коришћења. Кроз практичан рад објашњава се рад са сервисима Интернета (Web и електронска пошта), начини ефикасног коришћења сајтова за циљано претраживање Интернета, као и начини преузимање текста и слика са Интернета и њихово складиштење на меморијске јединице. Посебна пажња посвећује се сигурном и безбедном претраживању Интернета и сигурној и безбедној комуникацији. Обавезно се ученицима објашњава значај заштите личних података при раду на Интернету и правила понашања на непознатим Web сајтовима.
У оквиру тематске целине Графика ученицима се представљају различити извори дигиталних слика. Почиње се од креирања једноставних цртежа, затим сликања екрана, а након тога обрађује се поступак скенирања и фотографисања дигиталним фотоапаратом. Посебну пажња посвећује се начинима обраде слика и детаљно објашњава промена димензија и резолуције слике, селекција, копирање и одсецање делова слике, подешавање осветљења и колорита слике. Обрађује се појам растерске и векторске графике, као и особине појединих формата.

При реализацији тематске целине Анимација ученици се упознају са појмом анимације и програмом за израду једноставних анимација.

У оквиру теме Интернет у седмом разреду обрађују се појмови дискусије, коментара на Интернету, појму блога и форума и начинима рада са њима, појму видео-конференције, електронског учења и учења на даљину, појму инстант порука и ћаскања на Интернету. Такође се разјашњава појам ауторских права.

Код теме Обрада звука ученицима се представљају формати звучних записа, демонстрира се рад на обради звука у неком од доступних програма.

За реализацију теме Обрада видео записа користи се програм Windows Movie Maker. Ученици треба да овладају основним алатима.
Израда презентација је тема која се ослања на претходно обрађене садржаје у оквиру петог, шестог и седмог разреда, као што су: увод у мултимедију у петом разреду, рад са текстом у петом и шестом разреду, графика и анимација у шестом разреду и обрада звука и видео записа у седмом разреду.

Да би се ученици обучили да израђују квалитетне мултимедијалне презентације, неопходно је обучити их да могу да припреме материјале за рад. С обзиром да је предмет изборни и бира се сваке године изнова, неопходно је прво направити преглед колико садржаја су ученици имали прилике да усвоје. Уколико неки ученици нису похађали предмет у свим ранијим разредима, неки неопходни делови у вези са обрадом текста, графике и анимације се понављају. Следећа етапа у обради ове теме једефинисање појма презентације и упознавање са њеном типичном структуром кроз приказивање добро урађених примера. Ученици сеупознају са карактеристикама успешне презентације и препорукамаприликом самосталне израде презентације. Препоруке обухватају: однос боја на слајдовима, количине текста, слика, анимација, графикона и других видео садражаја, као и уклопљеност звукова у целину. Након тога представља се радно окружење програма Power Point и приступа изради више самосталних презентација.

У оквиру последње тематске целине пружа се могућност ученицима да се баве цртањем и графичким дизајном.

У осмом разреду у оквиру теме Табеларни прорачуни обрађује се програм Microsoft Excel и и то рад са радним свескама и листовима, колонама, редовима, ћелијама, рад са формулама и уграђеним функцијама, графичким облектима и графиконима.

При реализацији наставне теме Изборни модули ученици се баве Презентацијama на мрежи. У оквиру ове области ученици ће овладати основама HTML језика и израдиће више Интернет презентација

Теме за Израду самосталног пројекта су део садржајанеког предмета који се изучава током школовања или су слободне. Као циљ се поставља израда пројектног задатка. За реализацију пројектног задатка ученици користе знања стечена у оквиру предмета Информатика и рачунарство.

Програмски садржаји кроз све четири године изучавања овог предмета остварују се првенствено кроз мноштво вежби и примера и наравно, уз практичан рад на рачунару и уз активно учешће ученика на часу.

Кабинет информатике    Кабинет информатике

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.